قران و هدیه های آسمانی

وبلاگی آموزشی برای استفاده ی آموزگاران دوره ابتدایی

فرم چك ليست درس هديه هاي آسمان كلاس ششم

بنا به درخواست مكرر همكاران گرامي چك ليست براي آزمون درس هديه هاي آسمان كلاس ششم ارااائه شده است.

هر دانش آموز در يك نيم سال بايد چهار بار مورد ارزشيابي قرار گرفته و اين فرم براي او تكميلب گردد. هر فعاليت 4 نمره دارد كه همكاران گرامي بايد شرح فعاليت را نوشته و زير آن با توجه به فعاليت نمره منظور نمايند. پس هر دانش اموز بايد در يك سال دوبار از اين فرم براي او تكميل گردد. دو نمره هم مي توان براي تشويق دانش اموزان لحاظ كرد

 

                                                                                                                                                                            چك ليست هديه هاي آسمان پايه ي ششم

نام ونام خانوادگي دانش آموز: .........................

شماره دانش آموز : ..........................

توضيحات :

 

 

 

 

            

                              نمرات فعاليت هاي 1 تا 5 مشاهده شده ، بر اساس هدف – فعاليت  يا طرح درس معلم                            

 

فعاليت  (1 )

فعاليت ( 2 )

فعاليت  ( 3 )

فعاليت  ( 4 )

فعاليت  ( 5 )

نمره در يك درس

 

 

 

1-         نام درس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-         نام درس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-         نام درس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-         نام درس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه نهايي : ارزشيابي دانش آموز در

اول و دوم  بر اساس حداقل چهار مورد ارزشيابي

 

ميانگين نمرات نوبت اول  -    دوم بر اساس حداقل چهار مورد ارزشيابي

نمره با تجديد نظر

 

 

 


+ نوشته شده درشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت ۲۰:۴۵ بعد از ظهرتوسط جهانگیر زر |

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ mahdi87